Regulamin

Regulamin serwisu

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu.  W zakresie korzystania z poszczególnych usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu Wydawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zasad odmiennych niż wynikających z niniejszego Regulaminu.
 2. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystanie w jakikolwiek sposób z Serwisu oznacza akceptację postanowień Regulaminu i zobowiązanie do ich przestrzegania.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz  zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 4. Wydawca  zastrzega sobie prawo do ograniczenia wybranym Użytkownikom dostępu do części lub całości prezentowanych w Serwisu treści w przypadku:
  1. stosowania technologii (w tym sprzętu bądź oprogramowania) wpływającego na sposób funkcjonowania Serwisu w tym w szczególności odbioru treści prezentowanych za jego pośrednictwem;
  1. naruszania przez użytkownika Serwisu przepisów prawa, postanowień niniejszego regulamin oraz zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów;
  1. w przypadku działania przez Użytkownika Serwisu na szkodę Wydawcy lub innych użytkowników Serwisu bądź osób trzecich
 5. Korzystanie z niektórych Usług oferowanych za pośrednictwem Portalu, może wymagać od użytkownika podania danych osobowych. Przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ogólnym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, przepisami krajowymi w zakresie ochrony danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2017.1219 t.j. ze zm..).
 6. Celem niniejszego regulaminu nie jest ograniczanie ani wyłączanie praw Użytkowników, jakie przysługują im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, dlatego też w przypadku ewentualnej sprzeczności zachodzącej między jego zapisami a w/w , pierwszeństwo mają w/w przepisy.
 7. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające prawidłowe korzystanie z Portalu internetowego dla systemu teleinformatycznego z którego Korzysta Użytkownik są następujące: urządzenie z dostępem do sieci Internet, przeglądarka internetowa. Dla skorzystania z pełnej funkcjonalności, Portalu lub świadczonych przez Usługodawcę usług elektronicznych  może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash oraz cookies.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu portalu spowodowane koniecznością wykonania czynności technicznych dot. sprzętu bądź oprogramowania oraz siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub z powodu niekompatybilności Portalu z infrastrukturą techniczną Użytkownika.
 9. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za skutki wykorzystania informacji bądź treści uzyskanych za pośrednictwem portalu oraz za ich przydatność dla użytkownika.
 10. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za bieżącą działalność stron internetowych oraz funkcjonujących w ich ramach serwisów internetowych i usług elektronicznych, do których linki znajdują się na Portalu. W odniesieniu do tych serwisów bądź usług zastosowanie znajdują zasady określone przez podmioty, które je udostępniają i świadczą. W przypadku określonych w niniejszym punkcie Użytkownicy Portalu korzystają z serwisów internetowych i usług elektronicznych nie prowadzonych przez Wydawcę  wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 11. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami użytkowników Portalu, w szczególności za korzystanie przez nich z Portalu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem lub uregulowaniami szczególnymi o jakich mowa w § 2 ust 1 Regulaminu  oraz szkód wynikających z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.
 12. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treści otrzymywane i wysyłane przez użytkowników Portalu za pośrednictwem sieci Internet. W szczególności Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób w jaki Użytkownik korzysta z Portalu i za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki.
 13. Wydawca udostępniając możliwość zamieszczania i rozpowszechniania Użytkownikom treści za pomocą określonych rozwiązań technicznych funkcjonujących w ramach portalu, nie ponosi odpowiedzialności za ich kształt oraz treść. W szczególności nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń zamieszczanych w ramach portalu, jak i za wszelkie inne treści  pochodzące od Użytkowników Portalu i przez nich rozpowszechniane za jego pośrednictwem.
 14. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych odpowiednich ustaw.
 15. Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający zgodność Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
 16. Usługodawca zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu.

 

Polityka Cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Fundacja Pomyśl o Przyszłości ul. Węgierska 146 c 33-300 Nowy Sącz


Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.


W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a)  „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Serwisy zewnętrzne 

Administrator współpracuje z następującymi Serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki cookies na urządzeniach Użytkownika:

 • Google Tag Manager
 • Google Analytics
 • Leaflet
 • Fonts Google

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).


Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.


Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem  https://wszystkoociasteczkach.pl/. lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.Polityka ochrony danych osobowych

Polityką ochrony danych osobowych informujemy jakie dane osobowe zbieramy, w jakich celach i w jaki sposób z nich korzystamy, kim jesteśmy oraz jakie masz prawa. Pismo służy przekazaniu informacji, o której mowa w art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, które obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Informacje podane poniżej są bardzo ważne, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z ich treścią.

 

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest FUNDACJA POMYŚL O PRZYSZŁOŚCI, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000375058, numer NIP 7343475835, numer REGON 121435187 (dalej „My”)

Możesz się z nami skontaktować:

 • listownie, na adres: FUNDACJA POMYŚL O PRZYSZŁOŚCI, ul. Węgierska 146 C, 33-300 Nowy Sącz
 • mailowo, na adres: [email protected]

Inspektor danych osobowych

Ustanowiliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, do którego możesz zwrócić się z każdym pytaniem lub żądaniami we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych. Możesz to zrobić:

 • listownie, na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Węgierska 146c, 33-300 Nowy Sącz
 • mailowo, na adres:[email protected]

Szczegóły na temat wykorzystywania i zabezpieczania Twoich danych, przysługujących uprawnień i warunków skorzystania z nich znajdują się na stronie http://www.pomysloprzyszlosci.org/gdpr

 

W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe wykorzystujemy w następujących celach:

1. w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie lub prowadzenia w nim aktywności –podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);

2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania z konta;

3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi –podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust.1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw. 

Czy podawanie danych osobowych jest konieczne?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Wymagamy od Ciebie podania danych, niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, w związku z każdą transakcją. Jeżeli nie zostaną nam podane niezbędne dane osobowe, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji rozpocząć współpracy. Jeżeli przepisy prawa np. ze względów podatkowych będą wymagać od nas innych niezbędnych danych ich podanie jest konieczne w celu nawiązania czy utrzymania z nami współpracy. Podanie danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego jest dobrowolne – w szczególności nie warunkuje to zawarcia i wykonania umowy.

 

Komu możemy przekazać Twoje dane?

Fundacja może udostępniać Twoje dane osobowe:

 1. naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby móc obsługiwać Państwa zgłoszenia;
 2. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:
  1. obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne,
  2. podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową.
 3. organom państwowym, np. sądy, prokuratura, organy podatkowe

 

Czy Twoje dane trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Obecnie nie planujemy przekazywania Twoich danych poza EOG.

 

Jak długo możemy przechowywać Twoje dane?

W przypadku korzystania z Twoich danych na podstawie zgody, korzystamy z tych danych osobowych do momentu jej cofnięcia i rezygnacji z celów osiąganych dzięki niej.

W transakcjach związanych z realizacją umowy przez okres realizacji transakcji oraz czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem umowy, zawartej na skutek transakcji, maksymalnie 3,5 roku od dnia dokonania tych transakcji lub do czasu uprawomocnienia.

W związku z realizacją przepisów prawa Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okresy określone w przepisach np. podatkowych.

W okresie, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych będziemy przechowywać Twoje dane osobowe.

 

Na czym polega automatyczne podejmowanie decyzji?

Na podstawie Twojej zgody możemy wykorzystywać Twoje dane do profilowania. Jednakże podejmowanie decyzji nie będzie następowało w formie zautomatyzowanej i nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 

Jakie przysługują Ci uprawnienia?

 1. Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych:
  • prawo dostępu do Twoich danych osobowych, w tym prawo do informacji o Twoich danych osobowych oraz uzyskania kopii danych osobowych,
  • prawo sprostowania danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe oraz prawo do uzupełnienia danych niekompletnych,
  • prawo usunięcia danych osobowych,
  • prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do przeniesienia danych osobowych,
  • prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych,
  • prawo cofnięcia w każdym momencie każdej zgody bez podawania przyczyn oraz bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • prawo do sprzeciwu wobec:
   1. przetwarzania przez nas Twoich danych na potrzeby marketingowe, w tym wobec tzw. profilowania (tj. sprzeciwu wobec przekazywania Ci informacji o naszych, produktach, w tym usługach, akcjach i wydarzeniach), przy czym po wniesieniu takiego sprzeciwu nie wolno nam już będzie przetwarzać Twoich danych dla celów marketingowych;
   2. przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych do celów wynikających z tzw. prawnie uzasadnionych interesów przez nas realizowanych – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.
 2. Swoje prawa wymienione w punkcie 1 możesz realizować w każdym czasie, występując z odpowiednim żądaniem.
 3. Mamy obowiązek udzielenia Ci informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniami, o których mowa w punkcie 1, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby termin, o którym mowa powyżej, możemy przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania Twojego żądania musimy Cię jednak poinformować o przedłużeniu terminu wraz z podaniem jego przyczyn.
 4. Jeżeli nie podejmujemy działań w związku z Twoimi żądaniami, o których mowa w punkcie 1, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – informujemy Cię o powodach niepodjęcia działań oraz możliwości wniesienia przez Ciebie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Dany Osobowych oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed Sądem.
 5. Jeżeli będziemy mieli uzasadnione wątpliwości dotyczące Twojej tożsamości, w związku ze zgłoszeniem żądania możemy poprosić Cię o podanie dodatkowych informacji niezbędnych do jej potwierdzenia.
 6. Udzielimy Ci informacji, o których mowa w punkcie 3 – 5 wyżej, na piśmie, według naszego wyboru:
  • listem poleconym, na podany przez Ciebie adres pocztowy lub
  • drogą elektroniczną, na podany przez Ciebie adres e-mail, za wyjątkiem przypadków gdy:
   1. przekażesz nam swoje żądanie drogą elektroniczną i nie zażądasz udzielenia informacji w innej formie – wówczas przekażemy Ci informacje na podany przez Ciebie adres e-mail;
   2. zażądasz udzielenia informacji ustnie, a Twoja tożsamość zostanie przez nas potwierdzona innymi sposobami – wówczas udzielimy Ci informacji ustnie.
 1. Wszelka komunikacja i działania podejmowane przez nas w związku z Twoimi żądaniami, o których mowa w punkcie 1 powyżej, są wolne od opłat. Jeżeli jednak Twoje żądania będą ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, np. z uwagi na ustawiczny charakter, będziemy mogli:
  • pobrać opłatę, uwzględniającą administracyjne koszty udzielenia informacji, komunikacji lub podjęcia żądanych działań albo
  • odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.
 2. Każdego odbiorcę, któremu zostały ujawnione przez nas Twoje dane osobowe poinformujemy o żądaniu sprostowania lub uzupełnienia lub usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, których dokonaliśmy na wskutek zgłoszonego do nas żądania. Nie będziemy musieli przekazywać takich informacji jedynie wówczas, gdy okaże się to niemożliwe (np. zlikwidowano Fundację) lub będzie to wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku (dane ujawniono wiele lat temu oraz pomimo podjętych prób nie udało się nawiązać kontaktu z odbiorcą).
 3. Na Twoje żądanie, poinformujemy Cię o odbiorcach, którym przekazaliśmy informacje o sprostowaniu lub usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Twoich danych osobowych, a także o odbiorcach, których nie udało się nam powiadomić.