Kaucje pobierane tytułem kar administracyjnych niezgodne z prawem Unii Europejskiej?

14.11.2020

Inicjatywa 4 Freedoms dotycząca zaprzestania pobierania kaucji na poczet grożących kar przez zagraniczne organy kontrolne od polskich firm transportowych

Decyzja Ramowa Rady 2005/214/WSiSW z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie stosowania zasady wzajemnego uznawania kar o charakterze pieniężnym (dalej jako „decyzja ramowa 2005/214”) znajdzie zastosowanie do kar o charakterze pieniężnym, wymierzonych przez organy sądowe lub administracyjne, w celu ułatwienia egzekwowania takich kar w Państwie Członkowskim innym niż Państwo, w którym wymierzono kary. Zgodnie z punktem 4 preambuły, decyzja ramowa 2005/214 znajdzie zastosowanie do kar o charakterze pieniężnym wymierzanych w związku z naruszeniem przepisów ruchu drogowego. 

Art. 5 ust. 1 decyzji ramowej 2005/214 wprost określa, że naruszenie przepisów ruchu drogowego, w tym łamanie przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu i okresów odpoczynku oraz przepisów dotyczących towarów niebezpiecznych, mieści się w jej zakresie zastosowania. 

Tymczasem ustawodawstwa wielu krajów członkowskich (np. Francji, Belgii, Włoch) przewidują aresztowanie mienia firmy transportowej (np. naczepy, ciągnika siodłowego) w kraju kontroli, jeżeli dana firma nie wpłaci kaucji na rzecz grożącej jej kary administracyjnej, jeszcze przed prawomocnym rozstrzygnięciem sprawy przez organ kontrolny/odwoławczy.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej już w 2002 r. (C-224/00, pkt 16-19) stwierdził, że różne traktowanie potencjalnych naruszycieli przepisów prawa o ruchu drogowym jest niezgodne z prawem UE. Jakiekolwiek odmienne traktowanie posiadaczy samochodów ciężarowych ze względu na miejsce ich rejestracji, w przypadku braku obiektywnego uzasadnienia takiego różnego traktowania, stanowi naruszenie zasady równego traktowania w Unii Europejskiej (art. 18 TFUE). Zwłaszcza w kontekście pobierania kaucji w wysokości wielokrotności grożących za dane wykroczenie kar pieniężnych. Wyżej wskazana decyzja ramowa 2005/214 stanowi wszak efektywny środek wykonania kar. 

Dlatego wystąpimy z interpelacją do Ministerstwa Infrastruktury, by interweniowało w tej sprawie w Dyrekcji Generalnej ds. Transportu w Komisji Europejskiej celem interwencji KE w państwach członkowskich UE.