Leasingobiorcy też mają szansę na odszkodowania za kartel producentów samochodów ciężarowych

08.05.2020

TSUE przesądził, że leasingobiorca może pozywać uczestników kartelu przed sądem kraju, w którym zawarto umowę leasingu.

W stanie faktycznym poszkodowany żądający odszkodowania nie był bezpośrednim nabywcą towaru objętego zakresem niedozwolonego porozumienia, a korzystał z usług firmy leasingowej oferującej mu usługę leasingu finansowego, w którym to powód po wygaśnięciu umowy i spłacie wszystkich rat stawał się właścicielem towaru będącego przedmiotem kartelu. Zgodnie ze stanem faktycznym negocjacje z dealerem naruszyciela prawa konkurencji prowadził poszkodowany, a rola leasingodawcy polegała na zapewnienie finansowania dla transakcji. TSUE w swym wyroku zdecydował, że przez sformułowanie miejsce gdzie nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę należy rozumieć również rynek, który został dotknięty naruszeniem (tj. kraj w którym ceny były dotknięte naruszeniem) i gdzie poszkodowanemu została wyrządzona szkoda, nawet jeżeli pozwanym jest uczestnik kartelu, z którym poszkodowanego nie łączył żaden bezpośredni stosunek umowny.


Źródło:

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 lipca 2019 r. (C‑451/18, Tibor-Trans Fuvarozó és Kereskedelmi Kft. vs. DAF Trucks NV, pkt 35-37).