Niekorzystna opinia Rzecznika Generalnego w sprawie delegowania pracowników transgranicznych

17.06.2020

Zbliżający się wielkimi krokami termin implementacji nowelizacji dyrektywy dot. delegowania niepokoi polskich przedsiębiorców i jest źródłem wielu niejasności interpretacyjnych.

Z dniem 31 lipca 2020 r. wejść w życie powinny wszystkie przepisy dyrektywy 2018/957 (link --> https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32018L0957) dot. delegowania pracowników (nowelizacja dyrektywy 96/71).

Przepisy te wprowadzają maksymalny okres delegowania (12 miesięcy z możliwością przedłużenie o kolejne 6 miesięcy) oraz nakazują obliczanie terminu maksymalnego dopuszczalnego delegowania nie na pracownika, lecz na stanowisko pracy. 

W przypadku gdy przedsiębiorstwo, o którym mowa w zastępuje pracownika delegowanego innym pracownikiem delegowanym wykonującym to samo zadanie w tym samym miejscu, okresem delegowania do celów niniejszego ustępu jest łączny czas trwania okresów delegowania poszczególnych pracowników delegowanych.

Wyrażenie „to samo zadanie w tym samym miejscu” w akapicie czwartym niniejszego ustępu interpretuje się uwzględniając między innymi charakter usługi, która ma być świadczona, pracę, która ma zostać wykonana, oraz adres(y) miejsca pracy.

Przepisy dyrektywy 2018/957 nie definiują jednak jaki okres czasu musiałby upłynąć między delegowaniem poszczególnych pracowników, by można było uznać, że doszło do zastąpienia pracownika.