Rozmowy ministra Andrzeja Adamczyka w Brukseli o Pakiecie Mobilności I

06.08.2019

Prace nad przepisami Pakietu Mobilności I w nowej kadencji Parlamentu Europejskiego to główny temat spotkań ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka i ministrów transportu Bułgarii, Litwy, Łotwy, Rumunii i Węgier (tzw. grupy like-minded) z kluczowymi osobami odpowiedzialnymi za dalsze prace i kształt rozwiązań prawnych regulujących funkcjonowanie międzynarodowego transportu drogowego.

Spotkania odbyły się z przedstawicielami grup politycznych w Parlamencie Europejskim, przewodniczącą Komisji Transportu i Turystyki oraz minister transportu Finlandii, czyli państwa które sprawuje obecnie prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Rozmowy odbyły się 24 lipca 2019 r. w Brukseli.

 - Sektor transportu zasługuje na dobre rozwiązania prawne, zrównoważone i wspierające gospodarkę. Dlatego w odniesieniu do Pakietu Mobilności I zabiegamy i będziemy nadal zabiegać o powrót do merytorycznej, opartej o analizy dyskusji – powiedział minister Andrzej Adamczyk.

Spotkania z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego poświęcone były możliwości rewizji przyjętego jeszcze w poprzedniej kadencji tej instytucji stanowiska w odniesieniu do Pakietu Mobilności I. Zostały one zorganizowane z inicjatywy grupy państw like-minded. Państwa te sprzeciwiają się wprowadzeniu restrykcyjnych przepisów, dyskryminujących niektóre państwa UE.

 Podczas rozmów w Parlamencie Europejskim ministrowie państw like-minded opowiedzieli się za dalszym pogłębianiem jednolitego rynku usług oraz zaprezentowali szereg argumentów przemawiających za zasadnością rewizji stanowiska PE w zakresie Pakietu Mobilności I, przyjętego w kwietniu br.

 Podkreślono m.in., że proponowane przez PE rozwiązania są dalekie od pierwotnych celów Pakietu Mobilności I i nie stanowią dobrej podstawy do dalszych negocjacji. Co więcej, realizacja pierwotnych celów, tj. uproszczenie prawa, wzmocnienie sektora transportu drogowego i poprawa warunków pracy kierowców, może być zagrożona. Ponadto zaznaczono, że prace nad Pakietem przebiegały w dużym pośpiechu, bez dogłębnej analizy skutków przyjętych propozycji.

 Państwa grupy like-minded wskazały też na związane z Pakietem zagrożenia dla konkurencyjności unijnej gospodarki, poprzez potencjalne uprzywilejowanie firm przewozowych działających poza UE, a także na zagrożenie dla realizacji deklarowanych przez UE celów środowiskowych na skutek ewentualnego wdrożenia proponowanych przepisów. 

Minister Andrzej Adamczyk podczas spotkania z polskimi posłami do Parlamentu Europejskiego zasiadającymi w Komisji Transportu i Turystyki zaapelował o aktywne działanie na forum PE na rzecz zagwarantowania polskim przewoźnikom drogowym równych praw w działalności na terenie całej Unii Europejskiej.

Artykuł pochodzi ze strony:

https://brukselaue.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/rozmowy_ministra_andrzeja_adamczyka_w_brukseli_o_pakiecie_mobilnosci_i