Baza wiedzy

Gdzie szukać informacji o delegowaniu pracowników do Austrii?

26.10.2019

Austria z racji bliskości geograficznej jest częstym celem delegowania pracowników z Polski. Austriacki rząd przygotował stosowne formularze w języku polskim.

W Austrii aktem prawnym zawierającym doprecyzowanie przepisów dot. delegowania jest ustawa krajowa o złowrogim tytule o przeciwdziałaniu dochodowemu i socjalnemu dumpingowi (Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz dalej jako „austriacka ustawa”).

LINK DO USTAWY https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20009555.

Zgłoszenia delegowanych pracowników należy dokonać w dostępnej w wersji polskiej stronie internetowej:

https://www4.formularservice.gv.at/formularserver/user/formular.aspx?pid=fe66cedb506e495c94b3e826701443e5&pn=B461f73088ab946fe9bd1d1cce573d81a&lang=pl (formularz stosowany w przypadku zgłoszeń pracowników delegowanych w transporcie) 

https://www3.formularservice.gv.at/formularserver/user/formular.aspx?pid=cc0245e96e3145f28adeacc34a476f8d&pn=B8c0a8778f0824d4d886b1e6697edbb4b&lang=pl


ZAKRES ZASTOSOWANIA

Austriacką ustawę należy stosować do:

(i) stosunków pracy opartych o umowy prywatnoprawne;

(ii) zatrudnienia pracowników tymczasowych (w rozumieniu § 3 ust. 4 Arbeitskräfteüberlassungsgesetz);

(iii) zatrudnienia w pracy zdalnej dot. towarów (w rozumieniu § 2 pkt 1 Heimarbeitsgesetz);

Austriackiej ustawy nie stosuje się do:

(i) stosunków pracy na rzecz państwa związkowego (Bund), do których zastosowanie znajdą bezwzględnie obowiązujące przepisy dot. treści stosunku pracy;   

(ii) stosunków pracy na rzecz landów, związków gmin i gmin;

(iii) przekazania do dyspozycji pracowników w rozumieniu § 3 ust. 4 Arbeitskräfteüberlassungsgesetz przez państwo związkowe, land, gminę lub związek gmin;

(iv) stosunków pracy z fundacjami, zakładami prawa publicznego i funduszami, co do których zgodnie z § 1 ust. 2 zastosowanie znajdzie ustawa o pracownikach kontraktowych (Vertragsbedienstetengesetz).

SZCZEGÓLNE NORMY DOT. PRACOWNIKÓW W ROLNICTWIE I GOSPODARCE LEŚNEJ

Do zatrudnienia w rolnictwie i gospodarce leśnej nie stosuje się austriackiej ustawy do pracowników, których zwyczajowym miejscem pracy jest Austria, a ich pracodawca ma siedzibę w innym kraj (§ 1 ust. 3 austriackiej ustawy) w zakresie:

(i) ustawowej płacy minimalnej oraz układów taryfowych;

(ii) dodatkowych świadczeń pieniężnych przewidzianych w ustawach, rozporządzeniach lub układach taryfowych proporcjonalnie do poszczególnych okresów płacowych;

(iii) obowiązkowemu urlopowi przysługującemu za czas delegowania;

(iv) maksymalnemu czasowi pracy oraz obowiązkowym okresom odpoczynku;

(v) świadczeń z tytułu wynagrodzenia za czas choroby lub niezdolności do pracy powstałej na skutek wypadku przy pracy łącznie ze świadczeniami związanymi z wygaśnięciem stosunku pracy, dni świątecznych oraz niemożności świadczenia pracy z innych ważnych osobistych powodów za czas i w wysokości właściwej dla porównywalnego pracownika;

(vi) przepisów dotyczących transgranicznych pracowników tymczasowych; a w szczególności brak zastosowania w zakresie pracowników tymczasowych § 14 austriackiej ustawy o pracownikach tymczasowych (pracodawca użytkownik nie odpowiada tym samym jak poręczyciel zgodnie z przepisami austriackiego kodeksu cywilnego, za wszelkie przysługujące pracownikom tymczasowym roszczenia płacowe oraz odpowiednie składki po stronie pracodawcy i pracownika na ubezpieczenie społeczne jak i dodatków do wynagrodzenia zgodnie z ustawą o urlopach i odprawach pracowników budowlanych).