Baza wiedzy

O procedurach kontrolnych przewoźników w Czechach

15.12.2019

Władze policji Republiki Czeskiej lub organów celnych są uprawnione do pobrania depozytu zabezpieczającego w wysokości od 5 000 CZK do 100 000 CZK za jedno wykroczenie na poczet przyszłej kary, ale nie więcej niż maksymalna wysokość mandatu za to wykroczenie. Kierowca, który w momencie kontroli reprezentuje przewoźnika otrzymuje od organu potwierdzenie pobrania kaucji oraz protokół kontroli.

Depozyt zabezpieczający zostanie zwrócony w całości, jeżeli:

  • organ administracyjny nie znalazł podstaw do wszczęcia przestępstwa administracyjnego; lub
  • postępowanie w sprawie o przestępstwo administracyjne zostało zgodnie z prawem umorzone.

W przypadku nałożenia grzywny i obowiązku pokrycia kosztów postępowania w sprawie o przestępstwo administracyjne, organ administracyjny podejmuje decyzję o potrąceniu kaucji w celu zapłaty nałożonej grzywny i kosztów postępowania. Od takiej decyzji (Prikaz) przysługuje prawo złożenia odwołania w ciągu 8 dni od dnia odebrania korespondencji.

 

Jeżeli organ administracyjny nie znajdzie powodów do wszczęcia postępowania w sprawie przestępstwa administracyjnego, bezzwłocznie informuje o tym przewoźnika i zwraca się do niego o dostarczenie niezbędnych informacji dot. rachunku bankowego, na który może zostać zwrócona kaucja. Depozyt lub pozostała część depozytu (nadwyżka przewyższająca karę) są zwracane przewoźnikowi przez organ administracyjny właściwy do podjęcia decyzji w pierwszej instancji:

  • w ciągu 15 dni roboczych od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna, jeżeli w dniu, w którym decyzja stała się ostateczna, znane były niezbędne informacje na temat rachunku bankowego, na który można zwrócić kaucję; lub
  • w ciągu 15 dni roboczych od dnia, w którym przewoźnik przekazał organowi administracyjnemu na piśmie niezbędne informacje dotyczące rachunku bankowego;

 

Depozyt przepada, jeżeli przewoźnik nie powiadomi organu transportowego w ciągu jednego roku od daty wysłania powiadomienia lub decyzji o przekazaniu niezbędnych danych dot. rachunku bankowego, na który można zwrócić depozyt lub jego część.

Opracowano na podstawie informacji udzielonych przez Ambasadę Polską w Pradze oraz na podstawie dokumentacji z postępowań o nałożeniu kar pieniężnych