Baza wiedzy

O procedurach kontrolnych przewoźników w Królestwie Niderlandów

15.12.2019

Tryby przeprowadzania kontroli przewoźników w Holandii różnią się od tych, które znamy z polskiego rynku.

Grzywna administracyjna to kara finansowa (sankcja karna), którą upoważniona służba publiczna może nałożyć bez interwencji prokuratury lub sędziego.

 

Nieco odmiennie niż w Polsce lub innych krajach UE przebiega tryb kontroli drogowej na terenie Holandii. Mianowicie jeśli urzędnik nadzorujący stwierdzi, że doszło do naruszenia prawa, sporządza raport o nałożeniu grzywny. Raport zawiera oświadczenie o naruszeniu lub naruszeniach, których dopuścił się kierujący pojazdem. Podczas kontroli istnieje możliwość złożenia bezpośrednich zeznań do sporządzonego raportu naruszeń. Urzędnik nadzorujący przesyła raport uzasadniający podstawy nałożenia grzywny, wraz z dokumentami uzupełniającymi, urzędnikowi ILT, który jest odpowiedzialny za nałożenie grzywny, tj. organowi nakładającemu grzywnę.

Zanim grzywna zostanie faktycznie nałożona, strona postępowania (przedsiębiorca) otrzyma powiadomienie o zamiarze nałożenia grzywny. Zgodnie z obowiązującymi przepisami strona postępowania ma 4 tygodnie, aby odpowiedzieć na to zawiadomienie i przedstawić swoje stanowisko w sprawie wraz z niezbędnymi dowodami.

Organ ds. nakładania grzywien dokonuje analizy złożonej odpowiedzi po czym strona postępowania otrzyma decyzję o nałożeniu grzywny, zawierającą ostateczną wysokości grzywny, którą należy uiścić. Ponadto do decyzji zostaje dołączony odcinek wpłaty od Centralnej Agencji Windykacji Grzywien (CJIB).

Co można zrobić, jeśli nie zgadzamy się z nałożoną grzywną?

W takim przypadku ukarany może wnieść sprzeciw w ciągu 6 tygodni od daty wysłania decyzji o nałożeniu grzywny.  Sprzeciw musi zawierać następujące informacje i załączniki:

  • imię i nazwisko oraz adres;
  • pełnomocnictwo, jeżeli upoważniony przedstawiciel składa sprzeciw w Państwa imieniu;
  • opis decyzji o nałożeniu grzywny, której się ukarany sprzeciwia (w tym co najmniej data i numer referencyjny decyzji o nałożeniu grzywny) oraz kopia decyzji;
  • uzasadnienie sprzeciwu (podstawy, na których został oparty sprzeciw);
  • podpis, wraz z datą i miejscem podpisania;
  • tłumaczenie na język niderlandzki, jeżeli sprzeciw został sporządzony w innym języku;

Sprzeciw można przesłać na adres podany w powiadomieniu o decyzji o nałożeniu grzywny do Urzędu ds. Kar Administracyjnych tj. the Administrative Fines Office (Bureau Bestuurlijke Boete), attn: Juridische Zaken (Legal Affairs)

 

Uwaga: Złożenie odwołania nie zwalnia z obowiązku zapłaty grzywny. Innymi słowy, odwołanie nie zawiesza obowiązku zapłaty. Jeśli w wyniku apelacji okaże się, że grzywna była nieuzasadniona, kwota grzywny wraz z prawnie należnymi odsetkami zostanie zwrócona.

 

Po wniesieniu sprzeciwu Urząd ds. Grzywien Administracyjnych Inspekcji Środowiska i Transportu wysyła potwierdzenie otrzymania sprzeciwu. Jeżeli sprzeciw spełnia wszystkie formalne wymagania, Urząd Grzywien Administracyjnych zwróci się do ukaranego z pisemnym zapytaniem, czy chce skorzystać z przysługującego prawa do bycia wysłuchanym. Na formularzu odpowiedzi towarzyszącym potwierdzeniu odbioru można zaznaczyć, czy chcemy przesłuchania (przesłuchanie nie jest obowiązkowe). Formularz odpowiedzi należy odesłać na adres podany w formularzu. Jeżeli ukarany zgłosił chęć przesłuchania, otrzyma zaproszenie na takie przesłuchanie z podaniem miejsca i terminu jego przeprowadzenia (zwykle odbywa się to w biurze kontroli). UWAGA: wiąże się to z koniecznością ponownego przyjazdu do Holandii. Jeżeli ukarany nie chce być przesłuchany, Urząd Grzywien Administracyjnych podejmuje decyzję w sprawie sprzeciwu na podstawie dokumentów, którymi dysponuje.

 

Departament Prawny Urzędu Grzywien Administracyjnych podejmie decyzję w sprawie sprzeciwu. Decyzja w sprawie sprzeciwu zostaje przekazana stronie.

 

Jeśli strona nie zgadza się z decyzją w sprawie sprzeciwu, przysługuje jej prawo złożenia  odwołania do sądu. Można to zrobić wysyłając odwołanie do sądu w Hadze. Należy to zrobić w ciągu sześciu tygodni od daty wysłania decyzji w sprawie sprzeciwu.

 

Odwołanie musi zawierać:

  • imię i nazwisko oraz adres;
  • opis decyzji, od której wniesiono odwołanie (tj. decyzji w sprawie sprzeciwu) oraz kopię tej decyzji.

Odwołanie można przesłać do sektora prawa administracyjnego sądu w Hadze.

Zarówno osoby prawne, jak i fizyczne są zobowiązane do uiszczenia opłaty rejestru sądowego. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie www.rechtspraak.nl

Uwaga: nawet jeśli zostało złożone odwołanie, nadal ukarany jest zobowiązany do zapłaty grzywny. Innymi słowy, odwołanie nie zawiesza obowiązku zapłaty. Jeśli później okaże się, że grzywna była nieuzasadniona, kwota grzywny wraz z prawnie należnymi odsetkami zostanie zwrócona.

 

Jak można zapłacić grzywnę ?

Jeśli strona otrzymała decyzję o nałożeniu kary pieniężnej, to mniej więcej w tym samym czasie otrzyma również odcinek płatności z Centralnej Agencji Windykacji Grzywien (CJIB). Zaleca się, aby skorzystać z odcinka płatności w celu zapłacenia grzywny. Jeśli chcemy zapłacić w inny sposób, należy pamiętać, aby zawsze podawać numer referencyjny CJIB, podany na odcinku wpłaty. Numer ten znajduje się w prawym górnym rogu, poniżej daty wysyłki i płatności.

W przypadku zaniechania uiszczenia grzywny w terminie do strony postępowania zostanie skierowanie wezwanie do zapłaty.

Oznacza to, że kwota do zapłaty wzrosła. Sposób obliczenia opłaty za wezwanie jest nie określony przez prawo. Jeżeli korespondencja przesłana do strony zawiera kod pisma "M", opłata za pierwsze wezwanie wynosi 50% kwoty mandatu. Opłata za drugie wezwanie stanowi dodatkowe 100% od kwoty mandatu + kwota pierwszego wezwania.

Przykład

Mandat opiewa na kwotę

50 euro

Pierwsze wezwanie

75 euro = 50 euro x 1,5

Drugie wezwanie

150 euro = 50 euro x 3

Jeżeli korespondencja przesłana do strony zawiera kod pisma "O", opłata za pierwsze pismo wezwanie wynosi 15 euro. Opłata za drugie wezwanie wynosi 20% kwoty pierwszego wezwania (co najmniej 30 euro). Strona jest zobowiązana do jednorazowego opłacenia pełnej kwoty opłat administracyjnych.

Opłacenie grzywny w ratach Jeśli osoba, która dopuściła się naruszenia, nie może uiścić grzywny jednorazowo, istnieje możliwość zawarcia z organem umowy o rozłożenie płatności na raty. W takich przypadkach należy skontaktować się bezpośrednio z organem pod adresem Centraal Justitieel Incassobureau, Postbus 1794, 8901 CB Leeuwarden, Holandia oraz wskazać wszelkie okoliczność, które przemawiają za rozłożeniem płatności na raty. W przypadku wyrażenia zgody na rozłożenie grzywny na raty, organ prześle do strony pismo zawierające kwoty oraz terminy ich spłaty.

Opracowano na podstawie materiałów udostępnianych przez Ambasadę Polską w Hadze oraz na podstawie dokumentacji z postępowań o nałożeniu kar pieniężnych jak również na podstawie informacji dostępnych na stronie www.rechtspraak.nl