Baza wiedzy

Od którego momentu wykonywania przewozu kabotażowego należy stosować dyrektywę w sprawie delegowania (96/71/WE wraz z późn. zmianami)?

08.11.2020

Rzecznik generalny w opinii z dnia 30 kwietnia 2020 r. (sprawa o sygn. C 815/18) stwierdził, że do kierowców wykonujących przewóz kabotażowy nie znajdzie zastosowania zasada de minimis, tym samym dyrektywę w sprawie delegowania powinno się stosować od pierwszej godziny pracy kierowcy.

Taka wykładnia będzie skutkować szeregiem obowiązków administracyjnych po stronie przewoźników wykonujących przewozy kabotażowe. Zastosowanie do nich znajdzie również wiele przepisów prawa pracy państwa, w którym wykonywany jest przewóz kabotażowy.

Już z samego motywu 17 rozporządzenia nr 1072/2009 wynika, iż przepisy dyrektywy w sprawie delegowania pracowników mają zastosowanie do przewoźników wykonujących przewozy kabotażowe. Ponadto motyw 14 dyrektywy w sprawie delegowania pracowników stanowi, że podstawowe rozwiązania jasno określonych przepisów ochronnych powinny być uwzględniane przez świadczącego usługi, bez względu na okres delegowania pracownika.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 dyrektywy w sprawie delegowania pracowników państwa członkowskie mogą, po konsultacji z przedstawicielami pracodawców i pracowników, zdecydować o niestosowaniu minimalnego wynagrodzenia kraju przyjmującego, jeśli cały okres delegowania nie przekracza jednego miesiąca. Stąd warto sprawdzić, czy w danym kraju nie przewidziano takiego wyjątku dla pracowników delegowanych. Wówczas wyżej opisana reguła będzie musiała zostać zmodyfikowana na korzyść polskich firm.