Baza wiedzy

Wyjątki liberalizujące i zaostrzające od zasady wynagradzania pracowników delegowanych w Austrii

26.10.2019

W artykule https://4freedoms.net/baza-wiedzy/jakie-wymagania-trzeba-spelnic-w-zakresie-wynagrodzenia-by-moc-legalnie-delegowac-pracownikow-do-austrii opisaliśmy niełatwe do spełnienia wymagania dotyczące wysokości wynagrodzenia pracowników delegowanych do Austrii. Dzisiaj tłumaczymy, jakich wyjątków od nich możemy się spodziewać.

WYJĄTKEK LIBERALIZUJĄCY

Do pracownika delegowanego nie stosuje się wymogu stosowania układów taryfowych dotyczących wysokości wynagrodzenia, który w Austrii wykonuje prace: (i) montażowe, (ii) uruchomiające oraz szkolenia lub naprawy i prace serwisowe dot. urządzenia, które pozostają w związku z dostawą dokonaną przez pracodawcę lub powiązanego z nim zależnością koncernową w rozumieniu §  15 austriackiej ustawy o spółkach akcyjnych (Aktiengesetz) oraz §  115 austriackiej ustawy o spółce z o.o. (GmbHgesetz) innego pracodawcę, które nie mogą zostać wykonane przez krajowego pracodawcę i na terenie Austrii są wykonywane łącznie nie dłużej niż przez 3 miesiące. [W stawie nie sprecyzowano czy okres trzech miesięcy dotyczy okresu roku czy łącznie wszelkich okresów. Nie doprecyzowano również, czy okres ten obliczany jest łącznie dla całego projektu czy indywidualnie dla prac dokonywanych przez danego pracownika]. 

Do takiego pracownika wykonującego swoją pracę nie dłużej niż 8 dni, nie stosuje się również przepisów dotyczących stosowania austriackich przepisów dot. urlopów, jeżeli byłyby bardziej korzystne niż te wynikające z prawa krajowego. Przepis ten nie obowiązuje wobec pracowników objętych przepisami §§ 33d-33i ustawy Bauarbeiter-Urlaubs und Abfertigungsgesetzes (BUAG), BGBl. Nr. 414/1972

WYJĄTEK ZAOSTRZAJĄCY

Dla delegowanych pracowników, którzy są zatrudnieni przy pracach budowlanych, które służą: (i) wybudowaniu, (ii) remontowi, (iii) utrzymaniu, (iv) przebudowie lub (v) zburzeniu budynku, a w szczególności polegające na (a) wykopach, (b) pracach ziemnych, (c) pracach budowlanych sensu stricto, (d) instalacji i demontażu gotowych elementów budowlanych, (e) umeblowaniu lub wyposażaniu, (f) przebudowie, (g) renowacji, (h) naprawie, (i) pracach głębinowych, (j) pracach rozbiórkowych, (k) konserwacji, (l) pracach konserwatorskich (malowaniu, czyszczeniu) oraz naprawach i instalacjach dot. urządzeń w elektrowniach. Do takich prac reguły dotyczące wynagrodzeń obowiązują od pierwszego dnia wykonywania pracy w Austrii i nie stosuje się do nich wyżej wymienionych wyjątków. 

Do takich pracowników stosuje się również od pierwszego dnia ich pracy austriackie przepisy dot. długości urlopu, jeżeli są bardziej korzystne od tych, którym podlega umowa o pracę delegowanego pracownika. Przepis ten nie obowiązuje wobec pracowników objętych przepisami §§ 33d-33i ustawy Bauarbeiter-Urlaubs und Abfertigungsgesetzes (BUAG), BGBl. Nr. 414/1972

 

OBOWIĄZEK ELEKTRONICZNEJ DOSTĘPNOŚCI TREŚCI UKŁADÓW ZBIOROWYCH

Zgodnie z § 7 ustawy austriackiej strony układów zbiorowych mają obowiązek udostępnić elektronicznie ich treść. Jeżeli dotyczą one działalności budowlanej, udostępnienia dokonują w tym zakresie kasy budowlane, urlopowe i odprawowe.