Baza wiedzy

Zniechęcanie zleceniodawców, czyli o odpowiedzialności korzystających z pracy delegowanych w Austrii słów kilka

26.10.2019

Pracownicy delegowani oraz pracownicy tymczasowi nie muszą obawiać się, że delegujący ich do pracy za granicę pracodawca nie wypłaci im wynagrodzenia,. W przypadku braku wypłaty wynagrodzenia mają oni roszczenie wobec korzystających z ich pracy przedsiębiorstw. Taka regulacja z pewnością nie ułatwi współpracy międzynarodowej i budzi wątpliwości co do zgodności z prawem UE.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ AUSTRIACKICH ZLECENIODAWCÓW ZA FIRMY DELEGUJĄCE PRACOWNIKÓW DO AUSTRII

Zleceniodawca (tj. przedsiębiorca korzystający z delegowanych pracowników) odpowiada za roszczenia ze strony delegowanych pracowników dot. wynagrodzeń zawarte w § 3 ustawy o przeciwdziałaniu dochodowemu i socjalnemu dumpingowi (Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz dalej jako „austriacka ustawa”), (dot. stosowania przepisów w zakresie minimalnego wynagrodzenia, związania układami zbiorowymi w zakresie minimalnych stawek wynagrodzenia oraz wyjątków od nich) kierowane przez nich wobec swoich pracodawców z siedzibą w państwie trzecim w zakresie wykonywanych zleceń jak poręczyciel (odpowiedzialność solidarna z pracodawcą), zgodnie z przepisami austriackiego kodeksu cywilnego.

W zakresie pracowników tymczasowych zastosowanie znajdzie § 14 austriackiej ustawy o pracownikach tymczasowych (pracodawca użytkownik odpowiada jak poręczyciel zgodnie z przepisami austriackiego kodeksu cywilnego, za wszelkie przysługujące pracownikom tymczasowym roszczenia płacowe oraz odpowiednie składki po stronie pracodawcy i pracownika na ubezpieczenie społeczne jak i co do dodatków do wynagrodzenia zgodnie z ustawą o urlopach i odprawach pracowników budowlanych). Jeżeli pracownik tymczasowych ma roszczenie oparte o ustawę o ochronie wynagrodzeń w przypadku upadłości (Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz), to wygaśnie wówczas odpowiedzialność pracodawcy użytkownika, jeżeli na podstawie wspomnianej ustawy roszczenia pracownika tymczasowego zostaną zaspokojone. 

Jeżeli pracodawca użytkownik wypełnił swoje wszelkie zobowiązania wobec pracodawcy będącego agencją pracy tymczasowej, odpowiada on wyłącznie jako poręczyciel wypadkowy (Ausfallbürge) tj. wówczas gdy wobec pracodawcy będącego agencją pracy tymczasowej otwarto postępowania upadłościowe lub gdy pracodawca będący agencją pracy tymczasowej w czasie wymagalności roszczenia ma nieznane miejsce pobytu a wierzycielowi nie można zarzucić zawinionej opieszałości.